Polityka Prywatności

Polityka prywatności Serwisu Zatanczmy.pl

 

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie zatanczmy.pl  (dalej jako “Serwis”. Administratorem serwisu jest Magdalena Targoni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TARGONI Magdalena Targoni, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Rysia 3/11 53-656 Wrocław, NIP: 596-169-17-17 REGON: 081117302

 

Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytknowników. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie, Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie może dokonać ich modyfikacji.
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Użytkownika w Serwisie, tj.: 1. Operatorowi systemu płatności mobilnej Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Marcina 73 /6, 61-808 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000412357, kapitał zakładowy 4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości), posiadającym NIP 7773061579, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Krajowy Integrator Płatności S.A., a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Polityka cookies Serwisu Zatanczmy.pl

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki “cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu.
 2. Stosowane przez Administratora pliki “cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki “cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików “cookies”:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu
 1. Administrator wykorzystuje pliki “cookies” w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu;
  2. optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików “cookies”.
 3. Pliki “cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 4. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownika może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików “cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików “cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki “cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki “cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:

-Internet Explorer,

-Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone, 18. Blackberry

 1. Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 2. Bezpieczeństwo Twoich danych Strony na serwisie www.zatanczmy.pl do których dostęp wymaga podania danych osobowych lub loginu i hasła, szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych Użytkownika w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Internetu.