Regulamin

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne.
 • Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego zatanczmy.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.zatanczmy.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej: magda.targoni@gmail.com
 2. pod numerem telefonu: 798-998-034

Definicje.

 • Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest TARGONI Magdalena Targoni ul. Rysia 3/11 53-656 Wrocław NIP: 596-169-17-17 Regon: 081117302
 • Użytkownik: oznacza osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu zatanczmy.pl
 • Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu
 • Serwis portal branży tanecznej figurujący pod adresem internetowym http://www.zatanczmy.pl , będący platformą internetową, umożliwiający użytkownikom dostęp do zasobów znajdujących się na stronie, publikowanie komentarzy oraz świadczący na rzecz użytkownika inne usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem świadczone są odpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
 • Komentarze – automatycznie umieszczane osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych matriałów, wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.
 • Usługa – Kurs tańca
 1. Warunki korzystania z Serwisu.
 • Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
 • Niezbędne do korzystania z serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służacym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki cookies. przeglądarka internetowa obsługująca HTML5, JAvaScript, dostęp do Youtube.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 • Nazwa Serwisu, wygląd graficzny, filmy oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 1. Zakres świadczonych usług.
 • Serwis zatanczmy.pl udostępnia autorskie kursy tańca w postaci wideo.
 • Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne
 • Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 • Administrator ma prawo do dobrowolnej zmiany ceny, ekspozycji kursów, dodawania kursów, wycofywania kursów, a takže przeprowadzania promocji oraz ich kończenia
 1. Uczestnictwo w Serwisie.
 • Użytkownik Konta w momencie zakupu kursu zobowiązuje się do podania w swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię i nazwisko oraz e-mail.
 • .Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”;
  2. „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”;
  3. „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą”;
  4. „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
  5. „wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu”;
  6. „umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą”;
  7. „akceptuję fakt, iż za zamieszczenie materiałów nie przysługuje mi wynagrodzenie”.
 1. Płatność.
 • Kursy które zakupi Użytkownik dostępne będą po doręczeniu Usługodawcy informacji z systemu płatności.pl o tym, że płatność została potwierdzona przez ten system.
 • Z chwilą zapłaty Sprzedawca wystawia automatyczne za pomocą infrastruktury Serwisu fakturę ( w formie elektronicznej).
 • Płatność przekazywana jest za pomocą elektronicznego systemu obsługi płatności (, PayPal, transakcja kartą kredytową lub transferuj.pl – platnosci.pl, zgodnie z regulaminem tego systemu: Operator systemu płatności mobilnej Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Marcina 73 /6, 61-808 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000412357, kapitał zakładowy 4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości), posiadającym NIP 7773061579, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Krajowy Integrator Płatności S.A., a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
 • Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami brutto
 1. Odpowiedzialność.
 • Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu i usług Serwisu. Pod “marketingiem serwisu” rozumie się wysyłanie informacji o nowych kursach, informacji o statusie zamówienia, nowościach Serwisu, artykułach tanecznych związanych z Serwisem, promocjach w Serwisie.
 • Zgodę na”marketing serwisu” można cofnąć w dowolnej chwili.
 • Właściciel serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia jego usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.
 • Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą E-mail oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 • Użytkownik publikuje, umieszcza na swoim Koncie wszelkie treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby
 1. Zasady korzystania z serwisu.
 • Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • Korzystania z Serwisuw sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Użytkownik.
 • Użytkownik, który uczy się poprzez kurs ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim, Upublicznianie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.
 1. Prawa własności intelektualnej.
 • Serwis, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 • Nabywca kursu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości ingerowania w tę treść, powielania plików kursu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również rozpowszechnianie takiego kursu oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej umowy.
 • Każdy nabywca kursu zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy z tytułu łamania praw autorskich.
 • Wszelkie nagrania mp3, filmy i wideo udostępniane na łamach Serwisu –– podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 1. Reklamacje.
 • Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 • Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: magda.targoni@gmail.com lub pisemnie na adres:

TARGONI Magdalena Targoni ul. Rysia 3/11  53-656 Wrocław

Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje ( imię, nazwisko, e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 1. Przepisy końcowe.
 • Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.zatanczmy.pl
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w kursach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu jest dobrowolne.
 • Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 • Zakupione u nas kursy są przeznaczone do użytku wyłącznie osoby kupującej. Kursy w wersji online jaki na DVD są chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo, jakiekolwiek powielanie, montaż, wypożyczanie czy inne rozpowszechnianie płyty lub jej zawartości czy fragmentów zawartości jest bezwzględnie zabronione. Zabronione jest tworzenie kopii zapasowych w serwisach wymiany plików (nawet w folderach zabezpieczonych hasłem).
 • Płyty DVD i kursy online nie mogą być przedmiotem wymiany, odsprzedaży czy sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji. Każdy kurs zawiera zaszyfrowane informacje o jego nabywcy, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad regulaminu.
 • Serwis zatanczmy.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak postępów w nauce.